CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO TỪ QUY ĐỊNH FSC/ASIC:
CFD Giao dịch CFD có rủi ro cao và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia giao dịch CFD, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Rủi ro đã biết 

Hội thảo sắp tới

Khám phá thông tin chuyên sâu về giao dịch độc quyền với KCM TradeCác sự kiện do chuyên gia dẫn dắt! Nhận hướng dẫn được cá nhân hóa, kết nối với các nhà giao dịch có cùng chí hướng và thúc đẩy hành trình giao dịch của bạn.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

3 Bước đơn giản!

Đăng ký tài khoản trực tiếp